Bitfix Helse og FNs bærkraftsmål

Kan et tiltak rettet mot barn og unge i utenforskap bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja! Vårt tiltak gir ungdom og fremtidige generasjoner bedre forutsetninger for å bidra til at flere av bærekraftsmålene nås.

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet. Med oss på veien mot en bedre fremtid for barn og unge kan vi bidra til å:

1 – Utrydde fattigdom

Gjennom bedring av mental helse, minker sjansen for negativ psykososiale utvikling, som igjen fører til mindre behov for sosiale stønader.

3 – God helse

Påvirkningen psykisk helse har for mortalitet har vært undervurdert. Bl.a har depresjon like stor helserisiko som røyking. Vi ønsker å starte tidlig intervensjon der det trengs, hos barna!

4 – God utdanning

For å slippe å velge mellom behandling og skole, kombinerer vi læring og helsefremmende arbeid. Vi vet at utdanning har stor verdi for helse, økonomi og samfunn.

5 – Likestilling mellom kjønnene

Tilbud og tjeneste er helt kjønnsnøytralt, som også er verdiene vi ønsker å formidle.

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mestring med mening er essensielt i helsesammenheng. Ved å hele tiden ha fokus på personlig utvikling, samtidig ha fokus på kompetanseheving, skaper vi autonomt ønske fra våre brukere om å være en verdi i arbeidsmarkedet.

10 – Mindre ulikhet

Gjennom teknologi og digitale verktøy er ulikheter i mye større grad borte. I våre lokaler kan vi møtes fysisk med de normer som følger med. I den digitale verden kan vi skape optimale forhold for likhet og rettferdighet, som lett lar seg overføre til det virkelige liv.